O nás

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. 

Základným strategickým cieľom Žilinskej univerzity v Žiline je jej formovanie ako modernej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie a jej ďalší rozvoj založený na tradíciách a na tvorivom ponímaní vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho a humanizujúceho poslania, s vysokou prestížou a popredným miestom medzi slovenskými univerzitami a v širšom európskom priestore, so schopnosťou s predstihom a adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace reálne prostredie s využitím svojho inovačného potenciálu pri rozvoji regiónu, Slovenska a Európskej únie. Univerzita prirodzeným spôsobom usiluje o to, aby vzdelávanie bolo založené na transfere informácií zo špičkového výskumu a aby bolo vzdelávanie uskutočňované v prostredí s prepojením na výskum. Cieľom takéhoto prístupu je, že študentom umožní pochopiť povahu, význam a podstatu vedeckovýskumnej činnosti na univerzite. Dá im tak príležitosť zapojiť sa do výskumu a stať sa súčasťou výskumnej komunity. Poslaním univerzity je rozvíjať vzdelanosť na základe vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti v duchu národných a demokratických tradícií, rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť človeka a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry pre blaho celej spoločnosti. Svojou činnosťou prispievať k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry a k zvyšovaniu vedeckej, technickej, hospodárskej a umeleckej úrovne spoločnosti. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy, techniky, umenia a kultúry. Víziou univerzity je využívanie a zhodnocovanie vzdelávacieho a vedeckého potenciálu na špičkovej európskej úrovni, široký rozvoj medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výskumnými organizáciami, permanentné prehlbovanie spätosti so spoločenskou praxou.